Krok po kroku

Kogo należy zatrudnić na budowie

Budowa domu to duże wyzwanie i jedno z najtrudniejszych przedsięwzięć. Z uwagi na fakt, że większość inwestorów nie posiada praktycznej wiedzy budowlanej i odpowiednich uprawnień, konieczne jest powierzenie realizacji budowy i nadzoru nad nią odpowiednim specjalistom. Trzeba jednak, by inwestor miał świadomość, na czym polega praca fachowców, z którymi będzie współpracował.

Pierwszą osobą, z którą inwestor uzgadnia wizję przyszłej inwestycji jest architekt. Niezależnie od tego czy realizowany będzie projekt typowy czy projekt wykonany na indywidualne zamówienie to, co w przyszłości zmaterializuje się w rzeczywistą budowlę, powstaje wcześniej w pracowniach architektonicznych. Tam bowiem zapadają główne ustalenia, dotyczące kształtu budowli i funkcji poszczególnych pomieszczeń, tam najpierw uwzględnienia się preferencje i upodobania inwestora. Tworząc projekt budowli architekt ma na uwadze zarówno oczekiwania przyszłych właścicieli co do jej funkcjonalności, jak i uwarunkowania techniczne, wynikające z badań geologicznych, czy planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku niektórych inwestycji architekt sprawuje również nadzór autorski nad realizacją projektu.

Kolejnym specjalistą, którego obecność na placu przyszłej budowy jest wielce pożądana jest geolog. Zadaniem geologa jest zbadanie klasy i jakości gruntu, na którym ma stanąć budynek i wykonanie na tej podstawie dokumentacji geotechnicznej. W oparciu o opinię geologiczną wykonuje się odpowiedni projekt fundamentów uwzględniający istniejące warunki gruntowo-wodne.

Gdy projekt domu jest już gotowy i otrzymano wszystkie niezbędne ustalenia i zezwolenia do pracy przystępuje geodeta, którego zadaniem jest dokładne wytyczenie miejsca posadowienia budynku zgodnie z uzyskanymi warunkami zabudowy. Geodeta wytycza również granice działki w oparciu o miejscowy plan zagospodarowanie terenu, co stanowi często dodatkowe zabezpieczenie przy zakupie działki, pozwalające uniknąć ewentualnych kwestii spornych z sąsiadami. Na tym jednak praca geodety się nie kończy, gdyż przy odbiorze budynku powinien on dokonać wpisu do dziennika budowy, że budynek został zbudowany w obszarze wcześniej wytyczonym oraz sporządzić mapę terenu z naniesionym budynkiem i przyłączami instalacyjnymi.

Inwestor zobowiązany jest zatrudnić kierownika budowy. Ma on wiele zadań i od jego rzetelnej pracy zależy sprawna realizacja całej inwestycji. Kierownik budowy prowadzi nadzór wszystkich etapów prac budowlanych realizowanych w trakcie budowy domu, stąd powinna to być osoba posiadająca duże doświadczenie i dobrą znajomość przepisów budowlanych. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy prowadzenie dziennika budowy, kontrola prowadzonych prac budowlanych i kompetencji pracowników, którzy je wykonują, umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej prowadzonej budowy oraz tablic zawierających podstawowe przepisy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Do kierownika budowy należy odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, odpowiada on także za bezpieczeństwo na budowie. Kierownik budowy w razie stwierdzenia zaniedbań czy nieprawidłowości prowadzonych prac może również wnioskować o zmianę wykonawcy. W końcowym etapie realizacji inwestycji kierownik budowy przygotowuje dokumentację, potrzebną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Nad całością prac budowlanych czuwa inspektor nadzoru budowlanego, który nadzoruje pracę kierownika budowy oraz ekip budowlanych i jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich prac budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i przyjętą w projekcie technologią wykonania inwestycji. Jest także osobą uprawnioną do odbioru poszczególnych prac budowlanych, który potwierdza odnośnym wpisem do dziennika budowy.

Na koniec trzeba pamiętać, że wszyscy zatrudnieni na budowie specjaliści muszą posiadać uprawnienia, nadane im przez odpowiednie urzędy państwowe i potwierdzone stosownymi dokumentami.

Dr inż. Jerzy Madej