Krok po kroku

Formalności związane z budową domu

Formalności budowlane od A do Z

Przymierzając się do budowy domu nie sposób obejść się bez załatwiania formalności urzędowych. Poniżej prezentujemy kolejne kroki, kótre należy przejść aby uzyskać pozwolenie na budowę.

Jeżeli jest plan miejscowy
Wypis i wyrys z planu miejscowego należy odebrać w wydziale architektury urzędu miasta lub gminy.

Jeżeli nie ma planu miejscowego potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy
Należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w urzędzie miasta lub gminy. Druk takiego wniosku jest do pobrania w wydziale architektury.

Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej
Jeżeli działka jest rolna (klasa gruntu I, II, III), konieczne jest uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Wniosek składa się w Starostwie w Wydziale Gospodarki Gruntami (wyłącznie dla terenów położonych poza granicami administracyjnymi miast).

Mapa geodezyjna do celów projektowych
Wykonanie mapy do celów projektowych zlecamy geodecie.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci lub zapewnienie dostawy mediów
Jeżeli istnieje taka potrzeba wnioski składa się w lokalnych przedsiębiorstwach: gazowym, energetycznym i wodno-kanalizacyjnym.

Projekt architektoniczno - budowlany
Na projekt architektoniczno-budowlany składa się architektura, konstrukcja i instalacje wewnętrzne. Wymagane są cztery egzemplarze projektu na każdy realizowany budynek. Adaptacja projektu architektoniczno-budowlanego do warunków miejscowych, oraz opracowanie projektu zagospodarowania działki. Uzgodnienie z dysponentami sieci
Zleca się osobie z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi. Jeżeli istnieje taka potrzeba należy dokonać uzgodnienia lokalizacji budynku u odpowiednich dysponentów sieci. Uzgodnień dokonuje się na podstawie rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Pozwolenie na budowę
Wniosek, projekt budowlany (w czterech egzemplarzach), oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, składa się w starostwie w wydziale architektury i budownictwa.

Opieczętowanie dziennika budowy, uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy. Złożenie oświadczenia kierownika budowy
Dziennik budowy do opieczętowania składa się w wydziale architektury. Pozwolenie na budowę należy po jego uprawomocnieniu opieczętować klauzulą ostateczności we właściwym wydziale. Natomiast zawiadomienie o rozpoczęciu budowy oraz oświadczenie kierownika budowy w miejskim lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Do złożenia w miejskim lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

Przystąpienie do użytkowania
Jeżeli miejski lub powiatowy urząd nadzoru budowlanego w ciągu 21 dni nie wyrazi sprzeciwu w formie decyzji.

Uwaga! powyższy schemat stanowi tylko przykład poglądowy i mogą w nim wystąpić zmiany związane z uwarunkowaniami lokalnymi.