Krok po kroku

Działanie instalacji odgromowej

Niszczycielska siła wyładowania atmosferycznego jest gigantyczna. Uderzeniu pioruna towarzyszy przepływ prądu o napięciu kilkuset milionów woltów, natężeniu rzędu setek tysięcy amperów i mocy setek bilionów watów.

Wyładowania elektryczne stanowią jednak zagrożenie nie tylko wówczas, gdy piorun uderzy bezpośrednio w budynek. Wyładowanie atmosferyczne w pobliżu budynku może również indukować w domowej instalacji elektrycznej prąd o wysokim napięciu i niszczycielskiej sile działania. Z tego powodu należy wyposażyć budynek w instalację odgromową i odpowiednio zabezpieczyć domową instalację elektryczną. Według obowiązujących przepisów instalację odgromową muszą posiadać budynki mieszkalne o wysokości ponad 15m i powierzchni przekraczającej 500m2, jeśli stoją one w zabudowie rozproszonej oraz budynki wykonane z materiałów palnych i pokrytych gontem lub trzciną i budynki, stawiane w miejscach szczególnie narażonych na wyładowania atmosferyczne.

Działanie instalacji odgromowej polega na szybkim odprowadzeniu energii wyładowania elektrycznego do ziemi. Instalacja składa się ze zwodów sztucznych lub naturalnych, przewodów odprowadzających oraz uziomu. Zwody sztuczne tworzą przewody metalowe o grubości minimum 6 mm, ułożone w odpowiedni sposób na dachu. Jeżeli dach jest pokryty materiałem niepalnym, zwody montuje się na niskich wspornikach bezpośrednio na jego powierzchni. Na dachach płaskich przewód prowadzi się wzdłuż wszystkich krawędzi dachu a na dachach o dużym spadku wzdłuż kalenicy i krawędzi do niej równoległych. Zwody powinny być również zainstalowane na wszystkich elementach wystających ponad powierzchnię dachu. Gdy pokrycie dachu jest wykonane z materiałów palnych, wówczas zwody montuje się na wspornikach wysokich. Zwody naturalne natomiast tworzą, połączone z instalacją odgromową metalowe elementy konstrukcyjne budynku, które mają możliwość odprowadzenia energii elektrycznej do ziemi. W szczególności zwodem może być również metalowe pokrycie dachu, jeżeli elementy pokrycia zapewniają swobodny przepływ prądu do przewodów odprowadzających, o ile grubość tego pokrycia nie jest mniejsza niż 0,5mm a podłoże, na którym jest ułożone nie jest łatwopalne.

Budynek wyposażony w instalację odgromową posiada przynajmniej dwa metalowe przewody odprowadzające o grubości odpowiadającej grubości zwodów, montowane najczęściej na elewacji budynku w odległości co najmniej 2cm od ściany. Na wysokości 0,3 – 1,8m od ziemi montuje się złącze probiercze do sprawdzania oporności uziemienia. Przewody odprowadzające łączą zwody z uziomem, czyli z metalowymi elementami ułożonymi w ziemi. Funkcję uziomów mogą pełnić, podziemne, metalowe elementy konstrukcyjne budynku lub metalowe rurociągi o małej oporności a jeśli brak takich elementów, wówczas funkcję uziomu spełnia ocynkowana taśma stalowa zakopana w ziemi na głębokości co najmniej 0,6m w odległości 1m od ścian fundamentowych, opasująca wokół cały budynek.

Wykonanie instalacji odgromowej nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia chroniącego przed skutkami wysokonapięciowych prądów o dużym natężeniu, jakie mogą być indukowane przez piorun w przewodach sieci elektrycznej. Prąd taki może doprowadzić do zniszczenia odbiorników energii szczególnie tych, które zawierają wrażliwe podzespoły elektroniczne. Ochroną przed tymi prądami jest wykonanie połączeń wyrównawczych, czyli zastosowanie przewodów łączących metalowe elementy konstrukcyjne i przewody z uziemieniem oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, zabezpieczających przed zmianą parametrów prądu spowodowaną przepięciami w liniach energetycznych. Działanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych polega na natychmiastowym wyłączeniu domowej instalacji elektrycznej w przypadku, gdy parametry prądu nie są właściwe.

Należy podkreślić, że instalacje odgromowe i zabezpieczenia domowej sieci elektrycznej mogą wykonywać jedynie wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie uprawnienia techniczne.

Dr inż. Jerzy Madej