Krok po kroku

Certyfikowana jakość

Wszystkie dostępne na polskim rynku rozwiązania z zakresu stolarki budowlanej, powinny posiadać wymagane przez prawo oznaczenia, świadczące o dopuszczeniu ich do obrotu i do stosowania w budownictwie. Certyfikaty i atesty są wymiernym symbolem jakości oraz bezpieczeństwa wyrobów stolarki budowlanej i stanowią cenną wskazówkę dla odbiorców poszukujących produktów o najlepszych parametrach jakościowych.

Gwarancja jakości

Kwestie związane z wprowadzaniem wyrobów budowlanych (a więc także produktów z zakresu stolarki budowlanej) do obrotu, reguluje ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881), ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414) oraz ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360). W myśl zapisów prawa budowlanego, niedozwolone jest stosowanie w budownictwie wyrobów budowlanych nieposiadających odpowiednich oznaczeń, dopuszczających je do powszechnego obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych.
W Polsce istnieje kilka dróg umożliwiających wprowadzenie wyrobów budowlanych na rynek. - Polskie prawo nie narzuca producentom sposobu wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych. Do wyboru są tu trzy możliwości: system krajowy, system europejski oraz zastosowanie jednostkowe – tłumaczy Zdzisław Maliszewski, Główny Specjalista ds. Badań i Systemów Zakładowej Kontroli Produkcji Związku Polskie Okna i Drzwi, organizacji zrzeszającej producentów, dystrybutorów i dostawców stolarki budowlanej. Organizacja ta działa na rzecz wyeliminowania z rynku wyrobów budowlanych, które nie posiadają niezbędnych badań i dokumentów do oznakowania (B lub CE) legalnego wprowadzenia do obrotu - W krajowym systemie, dokumentem odniesienia do wystawienia deklaracji zgodności wyrobu, może być Polska Norma wyrobu (PN) lub Aprobata Techniczna (AT). Kolejnym rozwiązaniem jest znak CE. Oznakowanie wyrobu znakiem CE jest informacją dla jego nabywcy, że producent wykonuje niezbędne badania tego wyrobu i posiada wdrożony system kontroli produkcji zgodny z Europejską Normą wyrobu – dodaje ekspert Związku POiD.

Dwa podstawowe obowiązujące w naszym kraju rodzaje dokumentów odniesienia określających cechy wyrobów budowlanych to Polskie Normy i Aprobaty Techniczne. Te pierwsze są wydawane i aktualizowane przez Polski Komitet Normalizacyjny. Dla wyrobów nieobjętych Polską Normą, niezbędne jest uzyskanie Aprobaty Technicznej, wydawanej przez Instytut Techniki Budowlanej. Aprobata jest dokumentem pozwalającym producentowi dokonać oceny zgodności tego wyrobu, a tym samym wprowadzić go legalnie do obrotu. Popularnym rozwiązaniem jest również dopuszczenie produktu do obrotu poprzez oznakowanie znakiem CE. W przypadku tego oznaczenia, producent na własną odpowiedzialność wydaje deklarację zgodności. Prawo do stosowania oznakowania CE produktu, daje ocena zgodności z normą zharmonizowaną (PN-EN) lub też europejską/krajową aprobatą techniczną.

Dodatkowe atesty i normy

Oprócz podstawowych i obowiązkowych certyfikatów, istnieje też szereg dodatkowych oznaczeń potwierdzających wysoką jakość oraz unikalne cechy rozwiązań z zakresu stolarki budowlanej. Te atesty to także prestiż dla posiadających je producentów i wskazówka dla odbiorców poszukujących najlepszych na rynku rozwiązań. W przypadku powłok lakierowanych, takim certyfikatem jest QUALICOAT, przyznawany przez Stowarzyszenie Kontroli Jakości Przemysłu, Lakierów, Farb i Powłok w Zurychu – Certyfikat QUALICOAT to jedno z najważniejszych i jednocześnie najbardziej prestiżowych oznaczeń jakości dla powłok lakierowanych – mówi Jerzy Balon, Dyrektor Produkcji Aluprof S.A., producenta systemów aluminiowych dla budownictwa, firmy spełniającej wymagania znaku jakości QUALICOAT - Licencja przyznawana jest na podstawie szeregu badań, podczas których sprawdzane są różnorodne cechy powłoki oraz jej odporność na działanie czynników atmosferycznych. Certyfikat QUALICOAT świadczy o najwyższej jakości i trwałości powłoki – podkreśla Jerzy Balon.

Uzyskanie wyrobów o wysokich parametrach jakościowych zapewnia również wprowadzanie przez producentów nowoczesnych systemów zarządzania jakością. Taki system wprowadziła firma Saint-Gobain Glass, producent szerokiego asortymentu wyrobów szklarskich – Oprócz posiadania szeregu certyfikatów jakości, takich jak np. deklaracje zgodności na różne rodzaje szkła, dysponujemy również Systemem Zarządzania Jakością według wymagań norm EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004 – tłumaczy Anna Tołwińska, Marketing Manager Saint-Gobain Glass – Certyfikat ten został wydany przez RWTÜV Systems GmbH w niemieckim Essen. Jego uzyskanie świadczy o pozytywnej weryfikacji wszystkich dziedzin działalności firmy i o niezmiennej jakości oferowanych przez nas rozwiązań - podsumowuje Anna Tołwińska.

Mimo funkcjonowania systemu certyfikatów i kontroli sprawdzających jakość wyrobów budowlanych, na rynku wciąż pojawiają się produkty niecertyfikowane, niespełniające norm. W tej sytuacji wskazówką dla odbiorców może być renoma producenta, przekładająca się na jakość oferowanych przez niego rozwiązań. Istotna jest też przynależność firmy do organizacji branżowych, takich jak – w przypadku stolarki budowlanej – Związek Polskie Okna i Drzwi. Członkostwo w tego typu organizacjach związane jest z wiarygodnością danej firmy i z koniecznością spełniania przez nią wysokich standardów.